Land Rover hé l? thêm bi?n th? siêu m?nh cho dòng xe Defender – 24H

Jaguar Land Rover ?ã ??t tên cho m?u xe này là Defender OCTA. Tên g?i này ???c l?y c?m h?ng t? hình d?ng ?octahedron? c?a m?t viên kim c??ng và s? …
View full source